af Rune Schmidt, Energitjenesten Ærø

Fyrer du med træ og har en ældre brændekedel, er det måske på tide at udskifte den – både for økonomiens og miljøets skyld. En stor del af de brændekedler, som står rundt omkring i de danske boliger, er nemlig slet ikke egnet til fyring med brænde.

Fyring med brænde kan både være en hyggelig og billig måde at opvarme sit hus på, hvis man fyrer rigtigt og har et godt træfyringsanlæg. Men har man en biobrændselskedel af ældre dato, bør man måske overveje at udskifte den, da det sandsynligvis er en gennemforbrændingskedel, som faktisk er en rigtig dårlig løsning til brændefyring. Man bør i stedet vælge en kedel med omvendt forbrænding.

Fyring i brændekedel
Der findes i dag flere typer af brændekedler, og overordnet kan man skelne mellem tre forskellige kedeltyper: gennemforbrænding, underforbrænding og omvendt forbrænding (klik her for at læse mere om de tre typer kedler pdf)

Gennemforbrændingskedlen er stadig den mest udbredte brændekedel, da de er forholdsvis billigere end kedler med underforbrænding eller omvendt forbrænding. Desværre er de også langt mindre effektive end de to andre typer og betyder på sigt en dårligere varmeøkonomi og højere forurening.

Mange vælger typisk at fyre med brænde i en gammel støbejernskedel med gennemforbrænding, som normalt er beregnet til fyring med koks. Modsat koks, som er et gasfattigt brændsel, kræver fyring med brænde en langt højere temperatur og ilttilførsel for at sikre en effektiv forbrænding af røggasserne. Ved brændefyring i en gennemforbrændingskedel vil man derfor normalt få en dårlig forbrænding af røggasserne med en virkningsgrad på under 50 %.

Udover en dårlig varmeøkonomi vil en ufuldstændig afbrænding af røggasserne også medføre en øget luftforurening. De uforbrændte gasser fra brændet vil samtidig medføre en øget risiko for nedbrydning eller korrosion af skorstenen, hvor de sammen med vanddamp fra vådt brænde vil kunne kondensere i skorstenen som løbesod. Dette vil på sigt føre til nedbrydning af skorstenen og kan medføre store skader på vægge og tapeter samt give kraftige lugtgener.

Krav til brændekedler
Nye biobrændselskedler skal i dag have en virkningsgrad, som opfylder standarden DS/EN-303-5 klasse 3. Det betyder eksempelvis, at en ny brændekedel på 20 kW mindst skal have en virkningsgrad på 75 %, hvilket ikke er et specielt højt krav. Alligevel vil alle gennemforbrændingskedler dumpe og vil være ulovlige at opsætte.

For at sikre, at en brændekedel opfylder kravet om virkningsgrad, skal den være testet på en europæisk godkendt prøvestation. I Danmark varetager Teknologisk Institut typegodkendelsen af biobrændselskedler og opdaterer løbende en liste over godkendte kedler på hjemmesiden: www.teknologisk.dk/911. Vil man derfor være sikker på, at kedlen er godkendt til brændefyring, kan man derfor tjekke, om kedlen er opført på listen.

Gode råd ved køb af brændekedel
En kedel er velegnet til brændefyring, hvis den opfylder Bygningsreglementet samt DS/EN303-5 klasse 3 ved fyring med brænde, og dette er dokumenteret af en godkendt europæisk prøvestation. Sådanne kedler kan findes på Teknologisk Institut’s kedeloversigt.

Kedler i DS/EN303-5 klasse 1, kedler uden afprøvning, samt gennemforbrændingskedler uanset fabrikat og herkomst kan ikke betegnes som velegnede til brændefyring.

På visse godkendte stokerkedler kan brændefyring anvendes som nødløsning, men det er ikke vor anbefaling.

Kontakt din lokale Energitjeneste eller skorstensfejer.